Regulamin

REGULAMIN USŁUGI - PLATFORMA VOD
OBOWIĄZUJĄCY OD 1.05.2018 r.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z firmą Trenuj z Krzychem Krzysztof Golonka, ul. Millenium 45, 33-312 Tęgoborze NIP: 7343332900, REGON: 123165533 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: http://www.turbofreestyler.pl

 1. DEFINICJE

  1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

  2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j. - dalej w treści Regulaminu: "PKU").

  3. Opłata – określona w złotych polskich należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

  4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

  5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

  6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem http://www.kursrodo.eu, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

  7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.

  8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

  9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów  (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika. Szczegółówy opis poszczególnych produktów znajduje się w części V niniejszego Regulaminu.

  10. Usługodawca - Trenuj z Krzychem Krzysztof Golonka, ul. Millenium 45, 33-312 Tęgoborze, NIP: 7343332900, REGON: 123165533.

  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm).

  12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm)

  13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm)

  14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będaca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

  15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

  2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

  3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

  4. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi jest założenie Konta Użytkownika, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, którego założenie jest bezpłatne.

 3. ZAWARCIE UMOWY

  1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.

  2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: (I) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy (II) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (III) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (IV) kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

  3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

   1. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

   2. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

   3. wybór rodzaju Opłaty;

   4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”

  4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

  5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usług. 

  6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

  7. Użytkownika może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

  8. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy:kontakt@turbofreestyler.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Materiały VOD (video) udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami praw, w tym Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że wyraźnie wskazano, że materiał jest ogólno dostepny. Wszystkie materiały zamiszczane w zakładce "baza wiedzy" są publicznie dostępne.

  3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.

  4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów VOD udostępnionych na Platformie VOD.

  6. Usługodawca, mając podejrzenie nieuprawnionego przekazania dostępu do Materiałów VOD, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania świadczenia Usługi. W takim przypadku Usługodawca wezwie Użytkowanika do przedłożenia pismnego wyjaśnienia pod rygorem permanentnego zakończenia świadczenia Usługi bez możliwości zwrotu Opłaty.. 

 5. PŁATNOŚCI

  1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

  2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

  3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

  4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

  5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (PayU) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PayU.

  6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana, a Umowa wygasa.

 6. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Użytkownika. Platfora jest portalem edukacyjnym. Materiały VOD oraz inne materiały umieszczone na platformie, precyzyjnie tłumaczą jak nauczyć się poszczególnych trików z piłką nożną.. Kurs zawiera przykładowe wskazówki w zakresie technicznych aspektów freestyle football

  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy VOD w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkowania bądź dostępu do wybranej Usługi w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeńswo Konta Użytkowania jest zagrożone - przykładowo w sytuacji istnienia podejrzenia dostępu przez osobę nieuprawnioną (włamanie na konto) lub nieupranionego udostępnienia dostępu do konta osobom, które nie należą do struktury przedsiębiorstwa Użytkownika.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej lub zewnętrznego dostawcy Platformy VOD.

  5. Treść video Platformy VOD jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie prawa do zawartego w niej materiału za zastrzeżone, a ich jedynym właścicielem jest firma TRENUJ z KRZYCHEM. Wypożyczanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, dokonywanie poprawek lub zmian, edycja, wykorzystanie do publicznych przedstawień oraz jakakolwiek transmisja i publikacja niniejszych materiałów video w całości lub w części w Internecie lub telewizji jest zabroniona pod sankcją kary i prowadzi do postępowania sądowego oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

  6. Chociaż ćwiczenia do tego programu dobierano z wielką starannością, niektóre z nich mogą być nieodpowiednie dla pewnych osób, a próby ich wykonania mogą przyczynić się do kontuzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać na skutek ich stosowania.

  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 7. REKLAMACJE

  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

  2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

  3. Wszelkie reklamacje dotyczace Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres kontakt@turbofreestyler.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

  4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

  5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

  6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem części XI pkt. 6 Regulaminu.

  7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

  2. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

  3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

  4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail. Ze względu na obowiązki księgowe platformy płatnicze (jak np. PayU) przekazują Usługodawcy dane osobowe w postaci nazwiska.

  5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.

  6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: kontakt@turbofreestyler.pl

  7. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.

  8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy, bez podania przyczyn, w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.

  2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

  3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, 40-750 Katowice.

  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  6. Do celów kontaktowych w sytuacjach niecierpiących zwłoki dotyczących wykonywania Usługi udostępnia się dla Użytkowników kontakt telefoniczny: +48 578 221 750

  7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.

  8. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

  9. Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

  10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 1.05.2018 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję